Formularz zgłoszeniowy na I Ogólnopolski Przegląd Folklorystyczny „Z kulturą PoWiśle”


Proszę wypełnić formularz

Wpisanie informacji oznaczonych * jest obowiązkowe.

Pola wypełnione błędnie zostaną oznaczone czerwonym kolorem.

Pełna nazwa zespołu/grupy *
Pełna nazwa i pełny adres instytucji patronującej *
Dane do faktury *


Opłaty *

Kategoria wiekowa *
Liczba uczestników *
Imię i nazwisko kierownika zespołu/opiekuna grupy *
Numer telefonu kierownika zespołu/opiekuna grupy *
Imię i nazwisko choreografa prezentacji*
Imię i nazwisko autora opracowania muzycznego *
Rodzaj Podkładu *


Program występu (nazwa i czas każdej prezentacji w minutach) *
Warunki techniczne – opisać w okienku (liczba mikrofonów, oświetlenia, odtwarzacz CD) itp. *
Krótka informacja o zespole (max 3-4 zdania) *
E-mail *
Obowiązek informacyjny * Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana iż:
  • 1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w imprezie I Ogólnopolski Przegląd Folklorystyczny „Z kulturą PoWiśle” jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy, zwany dalej POK.
  • 2. W POK jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na iod@domchemika.pl lub adres POK podany w pkt.1.
  • 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgody – w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a).
  • 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika (rodzica/opiekuna uczestnika), dane kontaktowe oraz wizerunek uczestnika.
  • 5. Dane osobowe administrator udostępnia podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom-podmiotom z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.
  • 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  • 7. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną POK. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
  • 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.
  • 9. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
Dane osobowe * Wyrażm zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" w związku z uczestnictwem w imprezie I Ogólnopolski Przegląd Folklorystyczny „Z kulturą PoWiśle”
Regulamin * Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem imprezy I Ogólnopolski Przegląd Folklorystyczny „Z kulturą PoWiśle" i akceptuję jego postanowienia. Pobierz regulamin